Horizon - H2020


We are Expert at Pan European projects. We provide with professional support for our clients. Our portfolio of successful projects prove our efficiency.

Phase 1. Concept & Feasibility Assessment

Idea to concept (6 months)

The European Union will provide €50 000 in funding, and carry out a feasibility study to verify the viability of the proposed disruptive innovation or concept.


Phase 2. Demonstration, Market Replication, R&D

Concept to Market-Maturity (1-2 years)

Assisted by the EU, the SME will further develop its proposal through innovation activities , such as demonstration, testing, piloting, scaling up, and miniaturisation. It will also draft a more developed business plan Proposals will be based on a business plan developed on phase 1 or otherwise. The EU aims to contribute between €0.5 million and €2.5 million.


Phase 3. Commercialisation

Prepare for Market Launch

SMEs will receive extensive support, training, mentorship and facilitating access to risk finance as the project is further polished into a marketable product.


2.11 Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii

Na co (m.in.): termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wysokosprawna kogeneracja.

 • Poziom dofinansowania:   Maksymalny poziom dofinansowania - 85 %

 • Minimalny wkład własny:   15 %

 • Wartość projektu:   n/d


3.3 Poprawa jakości powietrza/3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - Sieci ciepłownicze

Na co (m.in.): Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, przyłączy ciepłowniczych i węzłów cieplnych, zgodnie z definicjami zawartymi w SZOOP. Systemy sterowania i monitorowania sieci cieplnej i węzłów cieplnych. Przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.Odtworzenie nawierzchni na trasie sieci (drogi, chodnika, terenów zielonych i in. infrastruktury towarzyszącej) w zakresie związanym z realizacją sieci ciepłowniczej, celem doprowadzenia do stanu pierwotnego. Przedsięwzięcia polegające na zmniejszeniu strat sieciowych na rurociągach dystrybucyjnych, wymianie odcinków na rurociągi preizolowane, automatyzacji węzłów cieplnych, itp.

 • Poziom dofinansowania:   Maksymalny poziom dofinansowania - 85 %

 • Minimalny wkład własny:   15 %

 • Wartość projektu:   n/d


4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Na co (m.in.): termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wysokosprawna kogeneracja.

 • Poziom dofinansowania:   80% kosztów kwalifikowalnych inwestycji (projekty nie objęte pomocą publiczną).

 • Minimalny wkład własny:   20 %

 • Wartość projektu:   Nie określono


5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

Na co (m.in.): głęboka termomodernizacja obiektów w przedsiębiorstwach; technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa; systemy zarządzania energią (jako element projektu); projekty dotyczące redukcji ilości strat energii, ciepła, wody, w tym pozwalająca na odzysk i ponowne wykorzystanie ciepła odpadowego; projekty dotyczące zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii; budowa i przebudowa instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego); przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie. Jako element powyższych typów projektów możliwa będzie realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

 • Poziom dofinansowania:   mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 65%, średnie przedsiębiorstwa 55%, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 45%

 • Minimalny wkład własny:   mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 35%, średnie przedsiębiorstwa 45%, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki 55%

 • Wartość projektu:   Sektor MŚP brak ograniczeń kwotowych, duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego maksymalnie 2 mln euro


5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej / 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Na co (m.in.): Kompleksowej (tzw. głębokiej modernizacji wykraczającej poza minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej opartej o system monitorowania i zarządzania energią) modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz komunalnych budynków mieszkalnych na terenie województwa podlaskiego, w tym: modernizacja przegród zewnętrznych budynków obiektu polegająca głównie na: izolacji ścian, podłóg i dachów, zastosowanie podwójnych lub potrójnych szyb, zapewnienie szczelności, wymiana wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz źródeł światła i systemów zarządzania/sterowania, przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wynikająca z niej potrzeba przebudowy/podłączenia do systemów wodno-kanalizacyjnych. Audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako obowiązkowy element wszystkich typów projektów inwestycyjnych, które pozwolą m.in. na określenie możliwości oszczędności energii, przeliczalnej na zmniejszenie zużycia energii pierwotnej.

 • Poziom dofinansowania:   Poziom dofinansowania: Projekty nie objęte pomocą publiczną – kwota pomocy nie może przekroczyć 85%. W przypadku projektów generujących dochód, maksymalny % poziom dofinansowania zostanie ustalony na podstawie wyliczonego wskaźnika luki w finansowaniu, Projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

 • Minimalny wkład własny:   Minimalny wkład własny: projekty nie objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych; projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

 • Wartość projektu:   n/d


3.4 Efektywność energetyczna w MSP

Na co (m.in.): zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią, zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach, głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach, instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu, audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu, wsparcie zastosowania energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii, poprzez instrumenty finansowe, wsparcie zastosowania technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzania systemów zarządzania energią, poprzez instrumenty finansowe, wsparcie zastosowania energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach, poprzez instrumenty finansowe, wsparcie głębokiej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach, poprzez instrumenty finansowe, wsparcie instalacji służących do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu, poprzez instrumenty finansowe, wsparcie audytu energetycznego dla MSP jako element kompleksowy projektu, poprzez instrumenty finansowe.

 • Poziom dofinansowania:   Projekty objęte Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363): - Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65 % - Średnie przedsiębiorstwa: 55 %

 • Minimalny wkład własny:   35 %

 • Wartość projektu:   od 100 000 PLN do 2 000 000 PLN


3.2 Efektywność energetyczna (opolskie) / 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych

Na co (m.in.): głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w tym m.in.: ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji, instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE oraz audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu.

Na co (m.in.): termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wysokosprawna kogeneracja.

 • Poziom dofinansowania:   Maksymalny poziom dofinansowania - 85 %

 • Minimalny wkład własny:   15 %

 • Wartość projektu:   n/d


10.3 Odnawialne źródła energii / 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne

Na co (m.in.): budowa, rozbudowa lub przebudowa infrastruktury oraz zakup urządzeń służących do produkcji energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych, w tym wykorzystujących: słońce do 2 MWe/MWt102, biomasę do 5 MWt, biogaz do 1 MWe, geotermalne źródła ciepła do 2 MWt; przebudowa infrastruktury oraz zakup niezbędnych urządzeń wykorzystujących energię wody wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie o mocy do 5 MWe; budowa lub przebudowa infrastruktury przyłączeniowej niezbędnej do odbioru i przesyłu energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych; rozbudowa i przebudowa sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz obiektów infrastruktury energetycznej i urządzeń technicznych wyłącznie w celu umożliwienia przyłączenia nowych instalacji produkujących energię z OZE (w tym m.in. stacje transformatorowe).

Na co (m.in.): termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wysokosprawna kogeneracja.

 • Poziom dofinansowania:   Maksymalny poziom dofinansowania - 85 %

 • Minimalny wkład własny:   15 %

 • Wartość projektu:   n/d


We create full blown Business Plans. Our models are fully integrated and all sophisticated calculations are automatically done. This attached Model is state-of-the art. We understand the specific needs of innovative companies. We are a company that has competence in the field of management accounting, financial accounting, project management, cost optimization and acquisition of EU subsides. Our experience in acquiring EU subsidies enables us to prepare the optimal proposal for you and your company. Our goal is to present our proposal in a clear manner, taking into account the specificity of your company. We always present a variety of options and recommendations. We make an effort to minimize the cost for the customer – our remuneration depends on the success of the project prepared. Our approach is to use all available technological tools to customize the offer to meet individual needs. We have successfully completed several large European Union projects.