MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA NAWET DO 90%
slider

CIEPŁO W TWOIM DOMU OD VIVENDE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”.

slider
CIEPŁO W TWOIM DOMU OD VIVENDE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Standardy w Vivende

1
PEŁNA OFERTA

Sprzęt i usługi od liderów rynku i znanych marek. Dzięki dużym kontraktom proponujemy nowoczesną technologię w przystępnych cenach.

gwarancja
GWARANCJA

Otrzymujesz komfort i bezpieczeństwo na które zasługujesz. Otaczamy Cię 5 letnią gwarancją i serwisem na wszystkie produkty i usługi od Vivende.

finansowe
FINANSOWE PLUSY

W grupie zawsze raźniej. Obsługujemy duże kontrakty – społeczności w gminach. Dzięki takiej formule proponujemy ceny zdecydowanie korzystniejsze od tych „sklepowych”. Więc wolisz być sam czy w grupie?

indywidualizm
INDYWIDUALIZM

Pomimo pracy ze społecznością w gminach, każdego traktujemy indywidualnie. Każda propozycja dobrana jest do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Otrzymujesz dokładnie to i tylko to, czego faktycznie potrzebujesz.Masz pewność osiągnięcia maksymalnych korzyści i oszczędności przy minimalnym koszcie.

Standardy w Vivende.

1
PEŁNA OFERTA

Sprzęt i usługi od liderów rynku i znanych marek. Dzięki dużym kontraktom proponujemy nowoczesną technologię w przystępnych cenach.

gwarancja
GWARANCJA

Otrzymujesz komfort i bezpieczeństwo na które zasługujesz. Otaczamy Cię 5 letnią gwarancją i serwisem na wszystkie produkty i usługi od Vivende.

finansowe
FINANSOWE PLUSY

W grupie zawsze raźniej. Obsługujemy duże kontrakty – społeczności w gminach. Dzięki takiej formule proponujemy ceny zdecydowanie korzystniejsze od tych „sklepowych”. Więc wolisz być sam czy w grupie?

indywidualizm
INDYWIDUALIZM

Pomimo pracy ze społecznością w gminach, każdego traktujemy indywidualnie. Każda propozycja dobrana jest do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji. Otrzymujesz dokładnie to i tylko to, czego faktycznie potrzebujesz.Masz pewność osiągnięcia maksymalnych korzyści i oszczędności przy minimalnym koszcie.

SPRAWDŹ JESZCZE DZIŚ, ILE TRACISZ PIENIĘDZY!

dom

CO JESZCZE ZYSKUJESZ?

akcp

Zwrot inwestycji w przypadku gotówki to okres około 6 lat, a w modelu bezgotówkowym to tylko
2 lata dłużej.

akcp

Nieograniczony dostęp do nowoczesnej technologii wiatrowej, słonecznej i grzewczej w optymalnym dla Ciebie zestawieniu.

akcp

Korzystne indywidualne finansowanie urządzeń dopasowane do Twojego profilu zawodowego.

akcp

Skuteczną ochronę przed zmianami cen energii elektrycznej i paliw grzewczych.

akcp

Nowoczesny i prosty System Poleceń
– po prostu polecaj i zarabiaj.

akcp

Cykliczne konkursy dla Klientów:
– cenne nagrody rzeczowe,
– wakacje, itp.

Co jeszcze zyskujesz?

akcp

Zwrot inwestycji w przypadku gotówki to okres około 6 lat, a w modelu bezgotówkowym to tylko
2 lata dłużej.

akcp

Nieograniczony dostęp do nowoczesnej technologii wiatrowej, słonecznej i grzewczej w optymalnym dla Ciebie zestawieniu.

akcp

Korzystne indywidualne finansowanie urządzeń dopasowane do Twojego profilu zawodowego.

akcp

Skuteczną ochronę przed zmianami cen energii elektrycznej i paliw grzewczych.

akcp

Nowoczesny i prosty System Poleceń
– po prostu polecaj i zarabiaj.

akcp

Cykliczne konkursy dla Klientów:
– cenne nagrody rzeczowe,
– wakacje, itp.


Opis procesu w programie „Czyste Powietrze"

 1. SPOTKANIE

  Na bezpłatnym spotkaniu z Osobistym Doradcą Energetycznym dowiesz się, jak działa urządzenie wiatrowe i jakie korzyści oferuje. Dowiesz się też o systemie rozliczeń i innych aspektach prawnych wynikających z zapisów ustawy o OZE z dnia 1 lipca 2016 roku. Dowiesz się również jakie oszczędności wygeneruje Twoje urządzenie w czasie swojej pracy. Nasz Doradca przeprowadzi wstępną wizję lokalną, abyś już na początku wiedział jak będzie wyglądała Twoja instalacja EKOlogiczna.

  1
 2. UMOWA (NA OBSŁUGĘ PROJEKTU)

  Twoje bezpieczeństwo i spokój są dla nas najważniejsze. Dlatego przedstawimy na samym początku prosty, przejrzysty kontrakt z planem naszej pracy

  2
 3. AUDYT ENERGETYCZNY I PROJEKT

  Nasz certyfikowany ekspert przeprowadzi audyt energetyczny z wykorzystaniem termowizji, abyś już na początku wiedział, które urządzenia i usługi przygotowane przez Vivende będą dla Ciebie pracowały najlepiej i przyniosą największe oszczędności.

  3
 4. KOSZTORYS USTALONYCH WSPÓLNIE PRAC

  Kiedy podejmiesz już decyzję o tym, które produkty i usługi Vivende chcesz mieć w swoim domu, my niezwłocznie przygotujemy szczegółową ofertę cenową w hurtowych cenach.

  4
 5. ZŁOŻENIE WNIOSKU W RZĄDOWYM PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”

  W momencie, kiedy wiesz już co chcesz zrobić - my zbierzemy potrzebną dokumentację, uzupełnimy i złożymy wniosek o dotację w programie „Czyste powietrze” za Ciebie.

  5
 6. REALIZACJA I ODBIÓR PRAC

  Kiedy otrzymamy już pozytywną decyzję o przyznanej dotacji, rozpoczniemy prace związane z termomodernizacją i ogrzewaniem (ogrzewanie klasyczne bądź elektryczne).

  6
 7. ROZLICZENIE WNIOSKU „CZYSTE POWIETRZE"

  Po zakończonej pracy, kiedy już zaczniesz cieszyć się nowoczesnym ciepłem i energią od Vivende w swoim domu, my w tym czasie przygotujemy za Ciebie potrzebne dokumenty do rozliczenia dotacji.

  7
 8. SATYSFAKCJA I OSZCZĘDNOŚCI

  Od teraz możesz się cieszyć zyskami z oszczędności, na które pracuje Twoja instalacja EKOlogiczna, a Vivende będzie czuwać, żeby oszczędności były coraz większe, proponując opiekę energetyczną. Pamiętaj o Programie Poleceniowym-po prostu Polecaj i Zarabiaj!

  8

Intensywność dofinansowania

tabela

POWINIENEŚ TO WIEDZIEĆ – tutaj zawrzeć na co dotacja, ile dotacjo i komu

Na etapie aplikowania o dofinansowanie wraz z wnioskiem należy przedłożyć: Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu – obowiązkowo dla wszystkich osób wchodzących w gospodarstwo domowe (jeśli dotyczy). Opcjonalnie - dokumenty potwierdzające prawo własności budynku, np. umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru księgi wieczystej i numeru działki oraz audyt energetyczny budynku, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do wniosku.

Instalacje wykonywane przez certyfikowanych Instalatorów Vivende są bezpieczne i wykonane zgodnie ze sztuką monterską oraz normami polskimi i unijnymi w tym zakresie.

Gospodarstwo domowe tworzą osoby gospodarujące i zamieszkujące wspólnie z osobą ubiegającą się o dofinansowanie, do których oprócz osoby ubiegającej się o dofinansowanie zaliczają się:
• małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie,
• rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka,
• dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25. roku życia,
• dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428),
• osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z osobą ubiegającą się o dofinansowanie. Za dziecko lub wnuka wchodzące w skład gospodarstwa domowego uznaje się również dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną. Należy zwrócić uwagę, że członkowie rodzin mieszkających wspólnie, ale utrzymujących się oddzielnie, stanowią odrębne gospodarstwa domowe.

Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy osiągnięte w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji przedsięwzięcia, nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

Nie. Świadczenie nie powinno być ujmowane przy wyliczaniu dochodu dla uzyskania dotacji.

Wnioskodawca powinien przedłożyć dokument właściwy dla danego kraju. Sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie. We wniosku o dofinansowanie (pole 203 i 202) formularz dopuszcza różne rodzaje dochodu (wybór z listy rozwijalnej). Jest również możliwość zaznaczenia dochodu „inny”. Ponadto, podatnicy, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski), są zobowiązani do rozliczenia tych dochodów również w Polsce. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie powinny być wyjaśnione z właściwym urzędem skarbowym. Podatnik jest zobowiązany do złożenia dokumentu PIT w polskim urzędzie skarbowym.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń oraz - jeśli dotyczy – gwarantujące dotrzymanie przez modernizowane przegrody zewnętrzne wymagań technicznych obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku. Data zakończenia przedsięwzięcia potwierdzana jest w Protokole końcowym.

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

W ramach konkursu „Czyste powietrze” możliwa jest wymiana źródła ciepła na cele ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W związku z powyższym, zakup pompy ciepła wyłącznie na cele ciepłej wody użytkowej jest niekwalifikowany.

W ramach konkursu „Czyste powietrze” można złożyć wniosek o dofinansowanie wyłącznie na budynek jednorodzinny, w którym wyodrębniono maksymalnie dwa lokale. Nie ma znaczenia ilu jest właścicieli.

Wniosek o dofinansowanie może złożyć wyłącznie właściciel budynku jednorodzinnego. Jeśli budynek posiada dwóch współwłaścicieli to wniosek może złożyć tylko jeden właściciel przy zgodzie drugiego.

W ramach konkursu „Czyste powietrze” można uzyskać dofinansowanie na wymianę nieefektywnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym. Koszty związane z zakupem i montażem następujących urządzeń i instalacji, spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego:
a. kotłów na paliwa stałe
b. węzły cieplne
c. systemy ogrzewania elektrycznego,
d. kotły olejowe,
e. kotły gazowe kondensacyjne,
f. pompy ciepła powietrzne
g. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody wraz z przyłączami. Nowe źródło ciepła musi spełniać wymagania techniczne konkursu. Szczegóły opisano w Programie priorytetowym konkursu pkt 6.A.

Wypłata dofinansowania możliwa będzie po:
• wypełnieniu i przekazaniu do WFOŚiGW w Gdańsku wniosku o płatność wraz z protokołem końcowym lub częściowym robót
• przedłożeniu dokumentu księgowego (np. faktury) potwierdzającego zakup materiałów i usług
• dokumenty potwierdzające dokonanie płatności (np. potwierdzenie przelewu) w przypadku płatności na rachunek beneficjenta.

Tak, w przypadku wymiany źródła ciepła w budynku istniejącym jest możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę instalacji ogrzewania.

Jeżeli w budynku istnieje źródło ciepła spełniające wymagania programu lub jest zainstalowany kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 303-5:2012 lub nowszej:
• a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.) tj. do dnia 15 grudnia 2002 r., w ramach przedsięwzięcia koszty związane z termomodernizacja mogą być kwalifikowane.
• a zgoda na rozpoczęcie budowy została uzyskana po wejściu w życie ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w ramach przedsięwzięcia koszty związane z termomodernizacja nie mogą być kwalifikowane. Dodatkowo, należy mieć na uwadze, że koszt modernizacji przegród można uznać za kwalifikowany jeżeli spełniają wymagania izolacyjności cieplnej, określone w pkt 1 Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujących od 31 grudnia 2020 roku.

Powierzchnia przeznaczona na działalność gospodarczą nie może przekroczyć 30% powierzchni całego budynku. Nie ma znaczenia przez jaki okres czasu prowadzona jest działalność. Nie - powierzchnia domu jednorodzinnego przeznaczona na działalność gospodarczą obniża proporcjonalnie maksymalne koszty kwalifikowane.

W przypadku nowo budowanych budynków jednorodzinnych dofinansowaniu podlega wyłącznie źródło ciepła wraz z przyłączem (jeśli jest wymagane). Nie ma możliwości kwalifikowania instalacji c.o. oraz c.w.u.

Należy zlikwidować lub trwale wyłączyć wymieniane źródło ciepła. W przypadku kominka należy zlikwidować wszystkie odprowadzenia do ogrzewanych przez kominek pomieszczeń, jak również zamurować przewód odprowadzający spaliny, pozostawiając wyłącznie jego rekreacyjną funkcję.

Zgodnie z założeniami Programu Czyste powietrze wizytacji dopuszczającej dokonuje się na etapie oceny wniosku wg kryteriów jakościowych dopuszczających. Rozpatrzenie wniosku, w tym wizyta dopuszczająca, odbywa się w terminie do 90 dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Druga wizytacja przeprowadzona będzie po weryfikacji wniosku o płatność końcową. Pozytywny wynik wizytacji jest warunkiem niezbędnym do przekazania beneficjentowi ostatniej płatności.

Ze środków Programu Czyste Powietrze nie można finansować zakresu rzeczowego realizowanego z innych środków publicznych. Jeśli jednak wnioskodawca wymienił źródło ciepła na spełniające założenia Programu jest uprawniony do skorzystania z dofinansowania na inne prace związane z poprawą efektywności energetycznej, w tym docieplenie domu, zgodnie z zapisami Regulaminu

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r. W ramach tego okresu można dzielić inwestycję na poszczególne części wykazane w złożonym do WFOŚiGW w Katowicach wniosku o dofinansowanie.

Tak, program umożliwia rozliczenie poniesionych już wydatków dla przedsięwzięć rozpoczętych po 01.01.2018r., lecz nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Co ważne, dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Audyt energetyczny nie stanowi obowiązkowego załącznika do wniosku o dofinansowanie. To od decyzji mieszkańca zależy czy skorzysta z tej możliwości, czy samodzielnie wykona uproszczoną analizę energetyczną we wniosku o dofinansowanie. Na rynku istnieje wiele firm wykonujących tego typu ekspertyzy.

Zgodnie z założeniami Programu rozpatrzenie wniosku odbywa się w terminie do 90 dni roboczych. Wsparcie zostanie przyznane tym beneficjentom, których wnioski przejdą pozytywnie weryfikację formalną oraz jakościową. Dotacja i pożyczka mogą być wypłacane zarówno po zrealizowaniu etapu, jak i całości przedsięwzięcia. Środki mogą być przekazane po zakupie, dostawie i montażu urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych na rachunek bankowy wykonawcy – jako częściowa zapłata za faktury, a jeżeli dowody księgowe zostały przez Beneficjenta opłacone – na jego rachunek bankowy.

Za dochód przyjmuje się (po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie o podatku od osób fizycznych, pomniejszone o:
• koszty uzyskania przychodu,
• należny podatek dochodowy od osób fizycznych,
• składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu,
• składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 624, 1282 i 1529). Czyli dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego stanowi iloczyn ilości ha przeliczeniowych (własnych i dzierżawionych na wskazanych w instrukcji do wniosku zasadach) oraz stawki przeciętnego dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego w danym roku. Potwierdzenie następuje w formie nakazu płatniczego lub zaświadczenia.

Tak, w przypadku kiedy planowany jest montaż, nowego źródła ciepła spełniającego wymogi programowe z dofinansowaniem z Programu "Czyste Powietrze", a dotychczasowym źródłem jest piec/kocioł na paliwo stałe jest wymóg bezwzględnego zlikwidowania ww. urządzenia, czego potwierdzeniem ma być imienny dokument potwierdzający zezłomowanie.

Program przewiduje możliwość skorzystania na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej jedynie w formie pożyczki na preferencyjnych warunkach.

Jeśli kominek nie spełnia wymogów Programu można zachować go ewentualnie do celów dekoracyjnych. Powinien on być na trwale wyłączony z eksploatacji, tj. należy zlikwidować wszystkie odprowadzenia do ogrzewanych przez kominek pomieszczeń, jak również zamurować przewód odprowadzający spaliny. Kominek należy zastąpić źródłem spełniającym wymogi Programu.

W pierwszym kroku należy założyć i aktywować konto na Portalu beneficjenta, który znajduje się pod adresem portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl Następnie można rozpocząć wypełnianie wniosku. Przed wypełnieniem wniosku proszę upewnić się, że mają Państwo wszystkie wymagane dane. Lista dokumentów potrzebna do wypełnienia wniosku znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Czyste powietrze pod adresem https://wfos.gdansk.pl/czyste-powietrze . Posiadając konto na Portalu beneficjenta można zapisać wniosek i uzupełniać go etapami.
Wniosek można złożyć zachowując poniższe formy:
W wersji elektronicznej przez Portal beneficjanta:
• z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego w aplikacji internetowej
• przesłany elektronicznie bez podpisu elektronicznego oraz dodatkowo przesłany/złożony w WFOŚiGW w Gdańsku w wersji papierowej
Formularz wniosku jest dokumentem interaktywnym, który na bieżąco sprawdza poprawność wypełnienia wniosku. Dodatkowo, formularz przelicza koszty kwalifikowane, wysokość dofinansowania czy też współczynniki przenikania przegród w uproszczonej analizie energetycznej. Skorzystanie z formularza w wersji elektronicznej przyśpieszy nie tylko jego wypełnienie ale również ocenę.

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym do końca 2027 roku. Następnie będzie już wyłącznie okres wdrażania czyli podpisywania i rozliczania umów. Nie będzie ogłaszanych edycji naborów.

Szkolenia dotyczące programu pn. ”Czyste powietrze” odbywają się w każdej gminie województwa pomorskiego w terminie od 4.09. do 10.10.2018 r. Szczegółowy wykaz, aktualizowany co tydzień, dostępny jest na stronie WFOŚiGW w Gdańsku pod adresem: Czyste powietrze

Szczegółowy sposób wyliczenia dochodu opisano w załączniku nr 2 do Regulaminu naboru wniosków- Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” pkt. C Miesięczny średni dochód na osobę w gospodarstwie domowym (str. 12).

ZOSTAW NAM SWOJE DANE KONTAKTOWE!
Odezwiemy się tak szybko, jak tylko to będzie możliwe.

copyright © 2020 Vivende. All Rights Reserved.